ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
13% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8. สถาบันการเงินใดที่ให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลทั่วไป โดยรับจำนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ