ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
13% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์