ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
93% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13. เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ เรียกว่าอะไร