วิชาสังคม ป.6 ชุดที่1
80% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ข้อใดเป็นการใช้หลักประชาธิปไตย