ภาษาไทย ป.4-ป.6 มาตราแม่กง
93% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9. ข้อใดเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงทั้งสองพยางค์