ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 29
88% Complete
7 of 16
ข้อที่ 7. สำนวนใดมีความหมายตรงกับ “เมื่อเกิดความเสียหายแล้วจึงคิดป้องกัน”