ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 21
35% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. อ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 9 – 13 คนในลักษณะใดที่นักเรียนควรจะคบเป็นเพื่อนมากที่สุด