ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 21
25% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. อ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 9 – 13 ใครมีกิริยาวาจาดี