ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 19
15% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 1-4 ควรเพิ่มเติมข้อใดในจดหมายนี้