ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 19
15% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 1-4 ข้อใด ไม่ เหมาะสมในจดหมายนี้