ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 19
15% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 14–17 วิธีใดช่วยแก้ไขไม่ให้กระดูกสันหลังแอ่นได้