ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 17
95% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. ข้อความใดเป็นประโยคบอกเล่า