ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 17
95% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. ข้อความใดเป็นประโยคปฏิเสธ