ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 16
95% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. เขาทำท่ารังเกียจรังงอนที่จะทำงานนี้ คำว่า รังเกียจรังงอน มีความหมายใกล้เคียงคำใด