แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
55% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. สินค้าใดจัดเป็นสินค้าคงทนถาวร