แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
65% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. ชาวนาเป็นหน่วยเศรษฐกิจในข้อใด