แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การเมืองการปกครอง
30% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถึง ลักษณะของสังคมประชาธิปไตยได้ถูกต้องที่สุด