แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การเมืองการปกครอง
95% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตย