แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศีลธรรมนำชีวีมีสุข
20% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. หลักปฏิบัติข้อใดของศาสนาอิสลามที่ไม่ได้บังคับให้ทุกคนปฏิบัติ