แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศีลธรรมนำชีวีมีสุข
20% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. ศาสนาคริสต์สอนให้รักเพื่อนบ้าน คำว่า เพื่อนบ้าน หมายถึงข้อใด