แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
70% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดคือลักษณะการดำรงชีวิตของคนในอดีต