แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
55% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล