แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
70% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. “จ. นครศรีธรรมราชแบ่งออกเป็น 21 อำเภอ” จัดเป็นข้อมูลด้านใด