แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
70% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 เหตุการณ์นี้ตรงกับปี ค.ศ. ใด