แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
20% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8. (4,310 + 3,232) ÷ 6 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด