แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
33% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2. (25 × 43) + (1,107 ÷ 9) ผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่า 2,000 อยู่เท่าไร