ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 6
75% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. เติมคำลงในช่องว่างให้มีความหมายที่สมบูรณ์และเหมาะสม ไก่.....จงเขียน.....ทึก