ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 6
75% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. เติมคำลงในช่องว่างให้มีความหมายที่สมบูรณ์และเหมาะสม เขาใช้.....ใส่น้ำให้นกเขา.....กิน