ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 6
80% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. เติมคำลงในช่องว่างให้มีความหมายที่สมบูรณ์และเหมาะสม พ่อ.....เอาของ.....มาให้แม่