ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 7
54% Complete
4 of 13
ข้อที่ 4. ถ้าเราจะกล่าวขอบคุณพระสงฆ์ควรใช้คำพูดว่าอย่างไร