ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
70% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ข้อความนี้จัดอยู่ในประเภทใด