ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
70% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. เขาชอบกีฬาประเภทใด เป็นประโยคใด