เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.5
50% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 2-3 "ในกล่องใบหนึ่งมีบัตรตัวอักษร A 2 ใบ บัตรตัวอักษร B 5 ใบ บัตรตัวอักษร C 3 ใบ และบัตรตัวอักษร D 7 ใบ" จากข้อมูลหากต้องการหยิบบัตรตัวอักษรขึ้นมา 1 ใบ โอกาสที่จะหยิบได้บัตรตัวอักษรอะไรมีมากที่สุด