เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
55% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. 85.27 + 13.66 = 98.93 2. 127.93 – 89.79 = 38.14 3. 26.07 × 26 = 694.20 4. 11.8 × 22.6 = 266.68 ข้อใดถูกต้อง