เรื่อง ทศนิยม ป.5
100% Complete
6 of 14
ข้อที่ 6. ...... < 9.86 < 10.72 ควรเติมทศนิยมข้อใดลงในช่องว่าง