เรื่อง ทศนิยม ป.5
79% Complete
3 of 14
ข้อที่ 3. 6.56 กับ 7.05 ตัวเลข 5 ของทศนิยมตัวแรกกับทศนิยมตัวหลังต่างกันเท่าไร