เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
100% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ คือรูปสี่เหลี่ยมในข้อใด