เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
67% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2. จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 วันใดที่สุดาจ่ายเงินค่าอาหารมากที่สุด