เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
87% Complete
15 of 15
ข้อที่ 15. ตู้เย็นมีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด และมีหน้าทุกหน้าเป็นรูปอะไร