เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
87% Complete
12 of 15
ข้อที่ 12. ทรงเรขาคณิตข้อใดที่ไม่มีรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบ