เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
100% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11. สิ่งของข้อใดมีลักษณะเป็นทรงเรขาคณิตต่างจากข้ออื่น