เรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง ป.6
80% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. รูปสี่เหลี่ยมข้อใดที่มีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันทั้ง 2 เส้น