เรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง ป.6
90% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. มุม กขค มีขนาด 138 องศา เมื่อแบ่งครึ่งมุม กขค มุมที่แบ่งจะเป็นมุมชนิดใด