แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
29% Complete
35 of 45
ข้อที่ 35.

ข้อมูลแสดงปริมาณของอนุภาคหลักที่เป็นองค์ประกอบของดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง เป็นดังนี้

จากข้อมูล หากพืชชนิดหนึ่งเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ที่ดินแปลงใดที่ไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดนี้

เฉลย

ตอบ 4) ที่ดิน D

ไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดนี้ เนื่องจากมีร้อยละโดยน้ำหนักของดินทรายแป้งที่เป็นองค์ประกอบไม่ถึงร้อยละ 60