แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
22% Complete
27 of 45
ข้อที่ 27.

นักเรียนคนหนึ่งจัดอุปกรณ์การทดลองโดยครอบลูกโป่งเข้ากับปากขวดเปล่า แล้วนำไปวางในอ่างของเหลวชนิดหนึ่ง ก่อนการทดลองลูกโป่งมีลักษณะดังภาพ 1 และหลังการทดลองลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้น ดังภาพ 2 จงพิจารณาว่าความดันของแก๊สในลูกโป่งและอุณหภูมิของของเหลวเปลี่ยนแปลงอย่างไร

เฉลย

ตอบ 2) ความดันของแก๊สเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิของของเหลวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ภาพ 2 ลูกโป่งมีการขยายตัว แสดงว่า ของเหลวในอ่างจะต้องมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้แก๊สในลูกโป่งเกิดการขยายตัว และเมื่อของเหลวมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทำให้แก๊สในลูกโป่งมีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วย ส่งผลให้แก๊สมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น จึงทำให้อนุภาคของแก๊สชนผนังลูกโป่งมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความดันเพิ่มขึ้น

ทบทวนบทเรียน