แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
29% Complete
1 of 45
ข้อที่ 1.

ข้อใดต่อไปนี้ระบุการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้ถูกต้อง เมื่อนำเซลล์ที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่กำหนดให้ ไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์(Hypotonic solution)

เฉลย

ตอบ 2)  เซลล์ A และ C

เนื่องจาก เมื่อนำเซลล์ไปแช่ในสารละลายที่มีเความเข้มข้นน้อยกว่าภายในเซลล์ จะทำให้น้ำภายนอกเซลล์ออสโมซิสเข้ามาภายในเซลล์และจะทำให้เซลล์เต่ง โดยหากเป็นเซลล์สัตว์อาจส่งผลให้เซลล์เต่งจนแตกได้ เนื่องจากไม่มีผนังเซลล์ห่อหุ้ม

ทบทวนบทเรียน
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ | 13691 views
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ | 1114 views
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ | 2307 views
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ | 5389 views
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ | 1151 views