ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
25% Complete
26 of 32
ข้อที่ 26.

จงใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ๒๖

มีอัยกาแล้วก็มีอัยกีก็มียักษีแล้วก็มียักษามีกินรีแล้วก็มีกินราชายสระอาหญิงสระอีขอชี้แนะ

ข้อความข้างต้น หากจัดวรรคตอนให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ จะเป็นคำประพันธ์ประเภทใด