ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
25% Complete
20 of 32
ข้อที่ 20.

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ ๒๐

เจ้าอาวาสไปเป็นประธานในงานทำบุญบ้านของชาวบ้าน ทั้ง ๆ ที่กำลัง ....(ก).... เมื่อกลับมาถึงวัดในตอนบ่ายจึงได้ ....(ข).... เพื่อพักผ่อน จากนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจที่ต้องทำทุกวัน คือ ....(ค).... สวดมนต์ในเวลาเย็น

ข้อใดคือคำที่เติมลงในช่องว่างได้ถูกต้องทุกคำ