ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
29% Complete
44 of 52
ข้อที่ 44.

ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่นักเรียนพูดกับอาจารย์ใหญ่เพื่อขอไม่เข้าอบรมผู้นำเยาวชน