ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
29% Complete
43 of 52
ข้อที่ 43.

ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดมีเจตนาตรงกับข้อใด

“ไม่เข้าใจคนที่ไม่คิดจะพัฒนาตัวเอง คิดแต่จะทำงานผ่านไปวัน ๆ ย่ำอยู่กะที่อย่างนี้มากี่ปีแล้ว”